Kulturalliansens uppgifter

Kulturallians Mariestad är en oberoende ideell förening. Syftet är att genom samverkan och samarbete ge kulturengagerade bättre förutsättningar och allmänt lyfta fram kulturens betydelse bl.a. som ett bidrag till kommunens tillväxt. Detta ska främst ske genom att skapa platser för gränsöverskridande möten och därmed inspirera till kunskaps- och erfarenhetsutbyten, till information, till nytänk samt nya satsningar och gemenskap.

Kulturallians Mariestad vill vara ett forum för samarbete med och mellan föreningar som arbetar med t.ex. kulturarv och/eller samlar kulturaktiva. Kulturalliansen välkomnar även enskilda kulturaktiva inom bl.a. konst, musik, scenkonst, litteratur, dans, film, foto, mode, design och arkitektur. Med det yttersta syftet att bidra till samhällets utveckling.

Sammanfattningsvis strävar Kulturallians Mariestad efter att:

 • vara en stark kraft i kulturutvecklingen i Mariestad, bland annat genom att vara en nära samarbetspartner till kommunen
 • lyfta fram vikten av en bred och kvalitativ kultur i mötet med såväl invånare och politiker som med representanter från kommunen
 • skapa arenor för möten och diskussioner om kultur

Kulturalliansen idag

 • Öka antalet medlemmar bland olika kultur- och kulturarvsföreningar, kulturutövare och andra kulturbärare
 • Arbeta för och med medlemmarna och engagera dem i kulturutvecklingen och dess förutsättningar
 • Skapa en öppen och positiv samverkan med kommunen och vara remissinstans för kommunen i kulturfrågor
 • Ha koll på vad som generellt händer inom kulturområdet
 • Initiera projekt, satsningar, och utvecklingsområden som gagnar kulturen och kommunen

Verksamhetsplan 2022-2023

 • Arbeta för att projektet KULTURBRON blir verklighet, genom att bevaka kommunens detaljplanearbete för det aktuella området och lyfta förslaget i olika sammanhang. Dels i kommunikation med politiker, dels gentemot allmänheten
 • Göra klart besöken och samtalen med våra medlemmar för att ta reda på vad de har för behov och hur vi kan utveckla föreningen tillsammans
 • Genomföra en kulturdag den 8 oktober på Rotundan
 • Skapa mötesplatser för kulturutövare i Mariestad genom t.ex. kulturkaféer
 • lyfta kulturen som en lokal valfråga genom att arrangera ett kultursamtal med politikerna under sensommaren
 • prioritera bland nomineringarna för kulturstipendiet och ungdomskulturstipendiet
 • utveckla idén om ett kulturråd/expertgrupp för rådgivning om t.ex. offentlig utsmyckning
 • ta emot och prioritera bland bidragsansökningar från medlemmar
 • hålla våra medlemmar uppdaterade om föreningens verksamhet, bl.a. genom nyhetsbrev