Publicerad den

Nyhetsbrev April 2021

Den pågående pandemin har i hög grad förändrat och försvårat verksamheten för såväl kulturalliansen som för annan kulturell verksamhet under året 2020 och fortsatt år 2021. Men ”inget ont utan att det för något gott med sig” gäller säkert i det här läget också. Det handlar om att se den ”nya” tiden an, vara öppen för det som händer och dessutom inse möjligheterna.

 1. Kulturalliansens styrelse har nu förstärkts med två ledamöter, Anja Vehkaperä och Jennie Hilli Sjöqvist. Därmed ökas styrelsens bredd på flera sätt.
 2. Vi hoppas att flera medlemmar i alliansen ska upptäcka möjligheterna att söka bidrag från kommunen till kulturella satsningar. Kriterierna för bidrag framgår på hemsidan under fliken ”Om bidrag”.
 3. Intressant för alla kulturengagerade att ta del av är ”Kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023”. Där framgår t ex: ”Kommunerna i Västra Götaland har prioriterat att följande områden ska utvecklas i samverkan: Kulturskola och ungas eget skapande / Bibliotek och läsfrämjande / Kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och platsutveckling / Natur- och kulturarv och kulturmiljö / Gestaltad livsmiljö och offentlig konst / Folkbildning och idrott / Kultur och hälsa”. Dokumentet finns länkat på KAM:s hemsida under fliken ”Välkommen/Dokument”. Där länkas även till dokumentet om av statens styrning av kulturen.
 4. P g a pandemin sker nästa kulturcafé först efter sommaren, då vi hoppas kunna mötas fysiskt. Tänkt digitala café 10 maj blir alltså inte av. Styrelsen kommer senare med mer information.
 5. Hemsidan utvecklas ytterligare för att bli en självklar informations- och kommunikationskanal för medlemmar och andra kulturengagerade.
 6. Dialogen med kommunens politiker och tjänstemän utvecklas, enligt samarbetsavtalet. (Även det finns på KAM:s hemsida)
 7. Förutom tidigare remissvar på kommunens ”Kulturpolitiskt program för Mariestad” har i mars kulturalliansen gett synpunkter på ”Strategi för Agenda 2030 Mariestad”. Läsningen finns på hemsidan.

Styrelsen / Kulturallians Mariestad

Publicerad den

Konst & Kvalitet?

Frågan om kvalitet i de kulturella uttrycken (konst, litteratur, musik, scenkonst, dans, mode, design, arkitektur) är onekligen intrikat! Det finns ju kriterier som är nästintill mätbara och då är det lätt; t ex skickligheten i det tekniska utförandet, nydanandet, etc.

Men det omätbara då? Som är minst lika viktigt. Beskrivning av det samhälle vi lever i, de betingelser vi lever under, budskapet, skönheten, känslan hos skaparen och som kan ge upphov till känslor hos betraktaren, lyssnaren, läsaren. Eller själva idén (t ex i konceptkonsten)!

Den mätbara – ibland fysiska – kvaliteten kan vi sätta betyg på. Men hur kan och ska vi hantera den omätbara? Den som ligger människan nära, som också är individuell och ofta också är ”kulturellt” betingad?

På exempelvis konst sätter marknaden (genom t ex auktioner) ofta priset. Är det detsamma som kvalitetsstämpeln? Och vad har de ”professionella” bedömarna och kritikerna i dagstidningarna för underlag för kvalitetsbedömningar? Samtidigt utvecklas konsten med sin samtid. Det skapas nya uttryck – där det i regel saknas referenser. Den abstrakta konsten, konceptkonsten, den nutida musiken. Vad har man då att gå efter?

Vad krävs av den som offentligt ska bedöma eller sätta betyg, förutom kunskaper att bedöma det mätbara. Vad krävs utav öppenhet, engagemang, erfarenheter, nyfikenhet, kontakter, bildning för att förstå det mänskliga – det omätbara?

”..Vad säger egentligen popularitet och intäkter om verkets halt? Å andra sidan – vilka kriterier utom de subjektiva finns att stödja sig på när det gäller estetiska värden?..”, som Anders Mathlein i SvD nyligen uttryckte det. Man kan ju fråga sig vad den subjektiva uppfattningen grundar sig på.

På den internationella auktionsmarknaden säljs idag konstverk av bl a kända amerikanska efterkrigskonstnärer, de abstrakta expressionisterna, för flera hundra miljoner kronor!! Visar priset kvaliteten? Hur bedöma den?

Björn Nordén

Publicerad den

Nyhetsbrev Januari 2021

Till alla medlemmar och övriga kulturengagerade.

Kulturallians Mariestad har, liksom alla andra, drabbats på olika sätt av pandemin. De flesta kulturarbetare har haft, och har, en svår tid. Jag vill dock informera om att styrelsen i Kulturallians Mariestad varit aktiva under året.

Vår nya hemsida är lanserad och, även om den är under fortsatt utveckling, så känner jag att den är på väg att bli väldigt bra. Vi är också på väg att lyckas med ambitionen att använda Facebook för kommunikation och information.

Under året har styrelsens arbete blivit stabilt. Samarbetsavtalet med Mariestads kommun har implementerats. Vi har en kontinuerlig dialog med tjänstemännen och vi är på väg att etablera naturliga dialoger med politikerna i kultur- och fritidsberedningen. Kulturalliansen skall vara en naturlig samtalspartner i kulturfrågor. Det är samtidigt viktigt att vi hävdar vårt oberoende. Kulturalliansen har avgivit svar och synpunkter på förslag till nytt kulturpolitiskt program för kommunen.

Fortsätt läsa Nyhetsbrev Januari 2021
Publicerad den

Verksamhetsplan 2021

Den pågående pandemin har i hög grad förändrat och försvårat verksamheten för KAM, liksom för all annan kulturell verksamhet, under året 2020 och fortsatt år 2021. Det är med ett stort mått av osäkerhet som vi formulerar en verksamhetsplan för 2021.

Hemsidan skall under året utvecklas ytterligare för att bli en självklar informations- och kommunikationskanal för medlemmar och andra kulturengagerade.

Fokus ligger på att efterhand under året genomföra kulturcaféer som fysiska möten.

Utöver detta ska arbetet inriktas på att:

 • Genom aktiva åtgärder öka antalet medlemmar.
 • Skapa god kontakt och dialog med medlemmar, såväl föreningar som enskilda.
 • Fortsatt utveckla dialogen med kommunen (såväl tjänstemän som politiker), enligt samarbetsavtalet.
 • Utöka nätverk, såväl lokalt som regionalt.
 • Planera för genomförande av kulturdag, sannolikt våren 2022.

Mariestad 210417

Jörgen Persson, Ordförande

Publicerad den

Nyhetsbrev juni 2020

Som förut nämnts planeras nästa kulturcafé ske i Tingssalen 2020-10-01 kl 18.15

Extra föreningsstämma (p g a ändringar i kulturalliansens stadgar) sker i samma lokal kl. 18.00.

Det finns möjligheter för kulturalliansens medlemmar att under coronakrisen kostnadsfritt låna Mariestads teater för t ex webbsändning av konsert och andra arrangemang. Kontakta Martin Hermansson, Mariestads kommun.

Fortsätt läsa Nyhetsbrev juni 2020
Publicerad den

Nyhetsbrev april 2020

På senaste kulturcaféet 2020-01-30 i Tingssalen, Mariestad, togs frågan upp om en gemensam evenemangskalender. Kulturalliansen återkommer om detta. Ambitionen är att hitta en lösning kopplat till alliansens hemsida. Frågan väcktes också hur engagera fler, inte minst ungdomar, i bl a det ideella föreningslivet, en fråga som på allvar måste diskuteras framöver. Nästa kulturcafé planeras ske i Tingssalen 2020-10-01 kl 18.15. Caféet inleds med en inspirationsföreläsning.

Fortsätt läsa Nyhetsbrev april 2020